Investicioni krediti u saradnji sa EIB i NBS (iz APEX programa)

 
Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB), uz posredovanje Narodne banke Srbije  dostupna Vam je široka paleta veoma povoljnih kredita za investicije i razvoj, osmišljenih i prilagođenih potrebama i mogućnostima domaćih preduzetnika – APEX program.
 
Srednjoročni i dugoročni krediti iz ove kreditne linije namenjeni su:
 
 • Investicijama u osnovna sredstva
 • Investicijama u trajna obrtna sredstva
 • Finansiranju materijalnih i nematerijalnih troškova vezanih za konkretnu investiciju
 • Finansiranje troškova PDV (samo ako su ti troškovi za klijenta bez povraćaja)
 
Ključne karakteristike kredita:
 
 • Ročnost kredita: do 12 (dvanaest) godina za projekte malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (poček do četiri godine) i do 15 (petnaest) godina za prioritetne projekte (poček do pet godina)
 • Maksimalni iznos projekta koji se finansira 25 miliona evra
 • U slučaju prevremene otplate kredita, klijent nema pravo povlačenja novih EIB sredstava u periodu od 6 meseci.
 
Ko može da aplicira za Apex kredit? 
 
APEX  krediti su namenjeni:
 • malim i srednjim preduzećima  i preduzetnicima, registrovanim u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje registracija privrednih društava,
 • preduzećima srednje tržišne kapitalizacije,
 • kao i prioritetnim projektima "Poslovi za mlade Zapadnog Balkana”.
 
Neophodni uslovi
 
 • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) manji od 250 (SME), ili
 • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) veći od 250, a manji od 3.000 (tzv.“MidCap“, preduzeća srednje tržišne kapitalizacije).
 
 
Prednosti APEX  kredita
 
Za klijente iz ovog programa odobravamo kamatnu stopu koja je bar 50 baznih poena niža od kamatne stope na kredit banke bez učešća EIB-a, tj. bar 80 baznih poena niža u slučaju dodele za projekte “Poslovi za mlade Zapadnog Balkana”.
 
Zahvaljujući ovim kreditima, možete brzo i jednostavno modernizovati svoju opremu i mašine, nabaviti nova vozila, adaptirati, kupiti ili izgraditi prostor.