Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Novi Zakon o platnim uslugama
 

Želimo da Vas obavestimo da je dana 26.12.2014. godine stupio na snagu Zakon o platnim uslugama (’’Sl.glasnik RS’’, br. 139/2014), koji se primenjuje počev od 01.10.2015. godine. Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o  platnom prometu ( „Sl.list SRJ“ br. 3/02 i 5/03 i ’’Sl.glasnik RS’’, br. 43/04, 62/06,111/09-dr.zakon  i 31/11).

  

Zakon o platnim uslugama se odnosi na sledeće usluge:

  • Otvaranje, vođenje, gašenje platnog računa
  • Platne transakcije (bezgotovinske i gotovinske)
  • Izdavanje ili prihvatanje platnih kartica

 

Najznačajnije izmene odnose se na sledeće:

  • Preciznije uređenje uslova i načina otvaranja, vođenja i gašenja računa
  • Slanje podataka o otvorenim računima, promenama po računima i gašenju računa fizičkih lica u jedinstveni registar računa NBS
  • Bliže definisanje vrsta platnih računa
  • Preciznije uređenje obaveza Banke u vezi sa pružanjem informacija u vezi sa izvršavanjem transakcija.
  • Ukoliko želite da informacije o izvršenim plaćanjima dobijete na komforan način – putem E-maila, molimo Vas da u najbližoj poslovnici PCB dostavite/ažurirate vašu e-mail adresu.  
  • Platne transakcije se moraju izvršiti u okviru poslovnog dana, shodno vremenu prijema naloga koji je definisan u Terminskom planu koji je sastavni deo Cenovnika)


Obaveštavamo Vas da je ProCredit Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) uskladila svoje poslovanje sa odredbama Zakona, koji će se
primenjivati počev od 01.10.2015. godine i s tim u vezi izvršila je usklađivanje Opštih uslova poslovanja koji zajedno sa Cenovnikom i Terminskim planom za izvršenje platnih transakcija i posebnim ugovorom o otvaranju i vođenju računa ili pružanju druge platne usluge, predstavljaju nov Okvirni ugovor o platnim uslugama.

 

Pored napred navedenog, obaveštavamo Vas da su Opšti uslovi poslovanja zajedno sa Cenovnikom i Terminskim planom dostupni u svim filijalama Banke, kao i na njenoj internet stranici www.procreditbank.rs, te da sadrže i nove ili izmenjene odredbe koje nisu vezane za primenu Zakona o platnim uslugama i koje će se primenjivati počev od 01.09.2015. godine.