Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Anketa

Poštovani klijenti,


značilo bi nam Vaše mišljenje kako bi unapredili kvalitet usluge u našoj banci, a sve u skladu sa Vašim potrebama.


Molimo Vas da popunite ovaj upitnik i da ga pošaljete klikom na dugme "Pošalji" u dnu ekrana.


Unapred Vam se zahvaljujemo na odvojenom vremenu.U potpunosti zadovoljan
Prilično zadovoljan
Niti zadovoljan niti nezadovoljan
Prilično nezadovoljan
U potpunosti nezadovoljan*


U odnosu na ovu poslovnicu označite da li ste zadovoljni sledećim:

Zadovoljan
Nezadovoljan


Zadovoljan
Nezadovoljan


Zadovoljan
Nezadovoljan


Zadovoljan
Nezadovoljan


Zadovoljan
Nezadovoljan


Zadovoljan
Nezadovoljan


Zadovoljan
Nezadovoljan
Nisam do sada koristio/la


Zadovoljan
Nezadovoljan
Nisam do sada koristio/la


Zadovoljan
Nezadovoljan


Zadovoljan
Nezadovoljan
Nisam do sada upućivao/la prigovor*Obavezno polje.
Napomena: Banka je dužna da pri dobijanju ličnih podataka dobije saglasnost lica koje podatke ostavlja za obradu podataka o ličnosti i na ovaj način se ostvaruje najbolja zaštita prava korisnika Sajta.

ProCredit Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) ima pravo da vrši obradu podataka o posetiocu sajta www.procreditbank.rs (u daljem tekstu: Posetilac sajta) koji ostavlja svoje podatke o ličnosti koristeći aplikaciju „zakažite razgovor“ u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da sve podatke o Posetiocu sajta koji su joj poznati (podaci o Posetiocu sajta, kao i druge podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa između Posetioca sajta i Banke, dostavlja ProCredit Holdingu u SR Nemačka, Narodnoj banci Srbije, Kreditnom birou, Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, spoljnim revizorima Banke, Forumu za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima i sa platnim karticama pri Privrednoj komori Srbije, licima i organima kojima je po zakonu dužna da dostavi podatke, kao i svim trećim licima sa kojima Banka ima zaključene odgovarajuće ugovore o poslovnoj saradnji koji su neophodni za realizaciju poslovnog odnosa ili su u vezi sa poslovnim odnosom Banke i Posetioca sajta.

Posetilac sajta je saglasan da Banka može obrađivati sve podatke o Posetiocu sajta (ostavljene lične podatke- podatke za kontakt sa Posetiocem sajta), kao i da može obrađivati naročito osetljive podatke o Posetiocu sajta (ukoliko se oni navedu) u svrhu ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima ili ugovornih obaveza, radi pružanja usluga ili posredovanja u pružanju usluga Posetiocu sajta, za realizaciju i administriranje proizvoda i usluga pruženih Posetiocu sajta, za realizaciju naplate potraživanja i radi zaštite od povrede prava Banke i u drugim sličnim okolnostima. Banka ima pravo da obrađuje lične podatke koje je ostavio Posetilac sajta od momenta popunjavanja predviđenog obrasca za zakazivanje sastanka u ekspozituri na sajtu www.procreditbank.rs, tokom perioda u kome lice ima status lica kome se zakazuje sastanak u Banci, kao i nakon prestanka tog odnosa ,u periodu određenom važećim propisima. Banka, takođe obrađuje lične podatke Posetioca sajta i u svrhu sprovođenja statističkih istraživanja i analiza tržišnog udela grupa klijenata, proizvoda i usluga i ostalih finansijskih pokazatelja, kao i u cilju izveštavanja i upravljanja rizicima. Banka može koristiti podatke koje je posetilac sajta ostavio radi istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, kao i radi reklamiranja i ponude proizvoda i usluga Banke i povezanog lica, pravnog lica koje pripada istoj bankarskoj grupi ili ugovornog partnera.
Posetilac sajta može, u bilo kom trenutku, obavestiti Banku da ga ne kontaktira radi oglašavanja, promovisanja novih proizvoda, reklamiranja proizvoda koje Banka nudi informišući o tome Banku, u pisanoj formi. Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.
Posetilac sajta ima pravo da se informiše o podacima koje Banka vodi o njemu (u smislu podataka koje je ostavio pri popunjavanju forme za zakazivanje razgovora) i ima pravo i obavezu da od Banke zahteva ispravku, dopunu i ažuriranje podataka koji se odnose na njega.
Banka podatke o Posetiocu sajta može obrađivati na način da iste čuva i koristi u elektronskom obliku, štampanim kopijama, skeniranim dokumentima, kao i na svaki drugi pogodan i uobičajen način u poslovanju Banke. Podatke o Posetiocu sajta mogu koristiti zaposleni u Banci, u napred navedene svrhe, kao i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Banka dostavlja podatke shodno zakonskim propisima ili ugovornim obavezama. Posetilac sajta ima pravo da svoj ranije dat pristanak na obradu podataka, opozove. U slučaju da Posetilac sajta želi da opozove svoj pristanak, dužan je da obaveštenje o tome dostavi Banci u pisanoj formi. Banka je dužna da nakon primljenog obaveštenja Posetioca sajta o opozivu ranije datog odobrenja, podatke o Posetiocu sajta, čuva i koristi na način definisan pozitivnopravnim propisima.
U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, Posetilac sajta ima pravo da preduzme mere definisane pozitivnopravnim propisima.
Posetilac sajta je saglasan i izjavljuje da na osnovu ove izjave sa kojom se saglasio na sajtu www.procreditbank.rs, Banka vrši obradu podataka i druge radnje definisane i predviđene u tekstu izjave. Dakle, saglasnost i izjava data na napred naveden način, predstavlja pravni osnov Banci za obradu i prikupljanje podataka o ličnosti Posetioca sajta, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Zatvori