Klasik Oročena štednja

Planirajte dugoročno; mi činimo isto! Za nas je štednja redovna navika i promišljen način planiranja finansijske budućnosti.
 
Mi smo jedina banka sa 100% nemačkim kapitalom u Srbiji. Vaša štednja je kod nas sigurna, jer poverenim sredstvima odgovorno raspolažemo i ulažemo ih u kreditiranje i razvoj domaće privrede i poljoprivrede, a ne u rizične spekulativne plasmane.
 
Uložite svoj novac u oročenu štednju na 12, 18, 24 ili 36 meseci, u RSD, EUR ili USD i zaradite.
 
Uslovi:
Klasik Štednja – oročena štednja
Rok: 12,18, 25, 36 meseci
Valute: EUR, USD, RSD
Pripis kamate: mesečni, na kraju kalendarskog meseca, prenosom na tekući račun klijenta kod Banke
Minimalni ulog: 5.000 EUR/USD; 600.000 RSD
Maksimalni iznos: do 500.000 EUR
 
Kamatne stope
NKS
EKS
EUR
12 meseci
0.90%
0.77%
18 meseci
0.95%
0.81%
25 meseci
1.00%
0.85%
36 meseci
1.00%
0.85%
USD
12 meseci
0.40%
0.34%
18 meseci
0.50%
0.43%
RSD
12 meseci
2.00%
2.02%
18 meseci
2.10%
2.12%
Ponuda važi u okviru Štednog i Total računa.
U slučaju  prevremenog razoročenja Banka će umanjiti glavnicu za iznos kamate koja je prethodno obračunata, pripisana  i stavljena na raspolaganje klijentu mesečno, na tekućem računu.
 
Dodatne informacije:
Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou
Kamatna stopa je fiksna.
Efektivne kamatne stope za deviznu štednju su neto i od njih je odbijen porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
Dinarska štednja oslobođena je plaćanja poreza.
Navedene kamatne stope važe i za rezidente i za nerezidente.
Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.
 
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
 
REPREZENTATIVNI PRIMER

Iznos: 10,000 EUR
Rok: 25 meseci
Valuta: EUR
Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma
Minimalan iznos: 5.000 EUR
Maksimalni iznos: do 500,000 EUR
Godišnje kamatne stope su fiksne: NKS 1%, EKS 0.85% na 25 meseci
Poreska obaveza: 15% 
Ponuda važi u okviru Štednog i Total računa.