Dokumentarno poslovanje

 
ProCredit banka nudi široku lepezu proizvoda u sferi dokumentarnog poslovanja, dostupnih kako uvoznicima odnosno kupcima, tako i izvoznicima odnosno prodavcima robe. Svojom kvalitetnom uslugom i profesionalnim savetima  trudimo se da pravovremeno i efikasno odgovorimo na sve Vaše zahteve u domenu ovog poslovanja i na taj način Vam omogućimo:
 
 • smanjenje rizika u naplati robe, ali i dodatnu sigurnost u kvalitetu i kvantitetu robe koju nabavljate
 • mogućnost brže naplate, kao i prodaje robe dok je na putu
 • korišćenje dokumentarnih proizvoda kao obezbeđenje za druge proizvode
 • mogućnost da sarađujete sa novim dobavljačima i kupcima, koji će imati dodatnu sigurnost proverom dokumentacije koja se prezentuje na naplatu
 
 
Procredit banka Vam nudi sledeće proizvode po veoma povoljnim uslovima:
 
 
Bankarska garancija je instrument obezbeđenja kojom Banka preuzima neopozivu obavezu da će isplatiti novčani iznos korisniku garancije na koji garancija glasi ukoliko dužnik iz osnovnog ugovora ne ispuni ili neuredno ispuni svoje ugovorne obaveze. 
 

ProCredit banka izdaje i pribavlja sve vrste garancija u zemlji, ali i inostranstvu preko mreže svojih korespodentskih banaka:

 • Garancije za obezbeđenje plaćanja
 • Garancije za povraćaj avansa
 • Garancije za dobro izvršenje posla
 • Tenderske garancije
 • Carinske garancije
 • Garancije za urednu otplatu rata kredita

Osim ovih garancija, u kojima je Procredit banka Garant, u ponudi su i usluge potvrde (konfirmacije) garancija.

 
Dokumentarni akreditiv predstavlja najbezbedniji instrument plaćanja i naplate u poslovima međunarodne trgovine i kao takav štiti obe strane, kako kupca tako i prodavca. Kupac je uveren da će njegova banka izvršiti plaćanje korisniku ako su svi uslovi akreditiva ispunjeni, dok je prodavac zaštićen jer će unovčiti iznos akreditiva za prodatu i izvezenu robu.
 
ProCredit banka izdaje po nalogu i prima u korist svojih klijenata sve vrste akreditiva i pruža sve neophodne informacije i pomoć pre samog otvaranja, ali i savetodavne usluge u vezi ispunjavanja uslova akreditiva (pripreme, pregleda i slanja na naplatu dokumenata).
Iz naše ponude izdvajamo i usluge pribavljanja konfirmacije akreditiva.
 

 
 
Inkaso poslovi su poslovi koji zaključuju međunarodne strane u trgovini u kome izvoznik podnosi na naplatu uvozniku komercijalna dokumenta (faktura, transportni dokument, itd.) ili/i finansijska dokumenta (menice, promisori note) preko svoje banke. Dokumentarni inkaso je međunarodni instrument plaćanja koji je vezan za ugovorni odnos između uvoznika i izvoznika za otpremljenu robu. Banka uvoznika dobija jasne instrukcije od banke izvoznika na koji način da uruči dokumenata uvozniku uz plaćanje ili uz akcept menice.
 
Na raspolaganju su Vam i sledeći proizvodi:
 
 • Izdavanje pisama o namerama
 • Avaliranje menica
 • Registracija kreditnih poslova
 
Oslanjajući se na stručnu osposobljenost i dugogodišnje iskustvo naših zaposlenih u domenu dokumentarnih poslova, nudimo Vam profesionalni savet prilikom izbora adekvatnih dokumentarnih proizvoda za Vaše poslovanje, a sve u cilju kvalitetne i pravovremene realizacije Vašeg biznisa, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.